Legea nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 92 din 20 iulie 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - (1) Acţiunea de reorganizare a ministerelor şi a celorlalte organe centrale va fi încheiată pînă la data de 31 august 1990.
(2) Reorganizarea se va face prin hotărîri ale guvernului.
(3) În termen de 30 de zile de la încheierea reorganizării, guvernul va supune parlamentului spre adoptare reglementările privind atribuţiile sale şi ale ministerelor.

Art. 2 - (1) Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut cu acordul fiecăruia în cadrul aceleiaşi instituţii, în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi, are dreptul la salariul tarifar avut şi sporuri, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul care a fost menţinut în activitate, în mod excepţional, în instituţia reorganizata, peste numărul de posturi aprobat, fără a se depăşi termenul prevăzut la alin. (1).
(3) Numărul persoanelor ce beneficiază de prevederile alin. (2) se stabileşte de guvern.

Art. 3 - Se acorda guvernului competenţa de a emite hotărîri pentru: înfiinţarea comisiilor care funcţionează pe lîngă guvern; stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de posturi la ministere, celelalte organe centrale şi comisii din administraţia de stat; numirea şi eliberarea din funcţie a secretarilor de stat şi a subsecretarilor de stat, precum şi a persoanelor ce urmează sa îndeplinească funcţii asimilate acestora.

Art. 4 - Se aprobă salariile tarifare ale funcţiilor din Guvernul României şi ale unor funcţii de nivel guvernamental potrivit prevederilor din anexa, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 5 - Decretul-lege nr. 60/1990, privind pensionarea cu reducere de vîrsta a unor salariaţi se aplică pînă la data de 31 decembrie 1990.

Art. 6 - Pe data prezentei legi se abroga: anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 37/1990; Decretul nr. 145/1975; art. 1-5, 7, 8 şi 11 din Decretul-lege nr. 65/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 18 iulie 1990.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 18 iulie 1990.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureşti, 19 iulie 1990.
Nr. 6.

ANEXA Nr. 1
SALARIILE TARIFARE pentru funcţiile din Guvernul României şi unele funcţii de nivel guvernamental
ANEXA - Legea nr. 6/1990
Notă *) Se utilizează în limita a 1-3 posturi la ministere şi cîte 1-2 posturi la departamente şi comisii ale guvernului.
NOTĂ:
1. Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în prezenta anexa beneficiază şi de sporul de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate.
2. Funcţiile de ministru secretar de stat, prim-adjunct al ministrului şi adjunct al ministrului, desfiinţate prin prezenta lege, se asimilează cu funcţia de subsecretar de stat.
3. Nivelurile de salarizare între limite se stabilesc de guvern, respectiv, pentru organele care nu sînt în subordinea guvernului, de către conducătorii acestora.