Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 30 din 14 ianuarie 2010

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 - În temeiul dispoziţiilor art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2010, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanţe publice şi economie:
1. modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009;
3. aprobarea scoaterii prin rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici;
4. reglementări privind asigurarea unui cadru unitar de management pentru beneficiarii proiectelor finanţate prin fonduri structurale;
5. măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010.

II. Justiţie:
– modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne.

III. Sănătate:
1. reglementarea unor măsuri în domeniul descentralizării sistemului sanitar;
2. modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Transporturi:
1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră;
3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
4. reglementarea unor măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;
5. reglementări pentru eficientizarea activităţii de pilotaj în domeniul aviaţiei.

V. Mediu:
– instituirea infrastructurii pentru informaţii spaţiale în România.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

VII. Administraţie publică şi interne:
1. adoptarea ordonanţei privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez;
2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

Art. 2 - În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2010. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 14 ianuarie 2010.
Nr. 9.