Legea serviciilor poştale nr. 83/1996

Legea serviciilor poştale nr. 83/1996
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 156 din 22 iulie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Capitolul 1 - Dispoziţii generale

Art. 1 - Accesul oricărei persoane fizice sau juridice la serviciile poştale şi transmiterea libera a trimiterilor poştale sunt garantate în condiţiile prezentei legi.

Art. 2 - În înţelesul prezentei legi se definesc:
a) servicii poştale: primirea, prelucrarea, transportul sau transmiterea şi predarea trimiterilor poştale la destinaţie în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare;
b) trimiteri poştale: comunicări scrise sau înregistrate, documente, valori, acte, bunuri materiale, mandate poştale sau telegrafice încredinţate operatorilor postali pentru a fi transportate sau transmise şi predate la destinaţie;
c) servicii poştale de baza: serviciile poştale destinate publicului, efectuate contra cost în interiorul tarii şi în traficul internaţional privind:
– corespondenta: scrisori, cărţi poştale imprimate (inclusiv înscrisurile în relief, înregistrările sonore pentru folosinţă nevazatorilor), acte de procedura juridică, telegrame (cu excepţia transmiterii);
– pachete mici (până la doua kilograme);
– mandate poştale sau telegrafice.

Art. 3 - Serviciile poştale se efectuează numai prin persoane juridice abilitate conform prevederilor prezentei legi, denumite în continuare operatori de servicii poştale.

Art. 4 - (1) Secretul scrisorilor, telegramelor şi al altor trimiteri poştale este garantat prin lege. Toate persoanele implicate în activităţi poştale sunt obligate să asigure confidenţialitatea trimiterilor. Este interzis a viola sau a divulga conţinutul corespondentei sau al altor trimiteri poştale, de a da informaţii despre cei ce utilizează serviciile poştale sau de a înlesni şi incuraja asemenea fapte.
(2) Operatorii de servicii poştale pot deschide trimiterile poştale numai în cazul deteriorării acestora în timpul prelucrării sau transportului, excepţind culpa proprie, în scopul obţinerii datelor necesare predării acestora la destinatar sau la expeditor.
(3) În cazul suspiciunii de utilizare frauduloasă a serviciilor poştale, fapte care pot constitui contravenţii conform art. 34 din prezenta lege, sau la solicitarea organelor vamale pentru verificarea conţinutului, operatorii de servicii poştale pot solicita deschiderea trimiterilor poştale de către expeditor sau destinatar.
(4) În scopul descoperirii infracţiunilor şi a autorilor lor şi pentru aflarea adevărului în cauzele penale, operatorii de servicii poştale vor pune la dispoziţia organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată toate valorile şi trimiterile poştale considerate corpuri delicte şi toate actele de care au nevoie, pe baza dispoziţiei scrise, date de magistratul competent conform Codului de procedura penală.

Art. 5 - (1) Autoritatea de reglementare privind domeniul serviciilor poştale este Ministerul Comunicaţiilor, care acţionează pentru aplicarea prevederilor prezentei legi şi îşi exercită atribuţiile prin ordin al ministrului.
(2) Reglementarea serviciilor poştale trebuie să asigure dezvoltarea armonioasă a acestor servicii la nivel naţional, eficienta, operativitatea, calitatea şi diversificarea lor, precum şi furnizarea serviciilor poştale de baza pentru publicul larg, având în vedere protecţia socială a utilizatorilor conform principiului serviciului universal.

Art. 6 - Principiul serviciului universal se aplică unui ansamblu minimal de servicii de calitate determinata, care trebuie furnizate la un preţ rezonabil pentru toţi utilizatorii, în condiţii nediscriminatorii, pe întreg teritoriul tarii.

Capitolul 2 - Servicii poştale

Art. 7 - (1) Operatorul naţional desemnat pentru a efectua servicii poştale de baza este Regia Autonomă „Posta Română”. Aceste servicii poştale sunt rezervate Regiei Autonome „Posta Română” pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade prin lege.
(2) În perioada prevăzută la alin. (1), Regia Autonomă „Posta Română” se poate transforma în societate comercială pe acţiuni de interes public, cu obligativitatea asigurării serviciului universal conform art. 6, preluind efectuarea serviciilor poştale de baza.

Art. 8 - Nu constituie încălcare a drepturilor de rezervare şi nu se supune autorizării prevăzute la art. 13 prestarea următoarelor activităţi:
a) corespondenta transportată, cu titlu gratuit, de către persoane fizice împuternicite de expeditor pentru a fi predată destinatarului;
b) transportul banilor şi al valorilor agenţilor economici prin angajaţi proprii, efectuarea de plati sau încasări de sume datorate sau cuvenite din activitatea proprie a acestor agenţi;
c) corespondenta secreta a autorităţilor publice, unităţilor militare, unităţilor de cercetare sau producţie care executa comenzi în domeniul apărării naţionale, ori a altor instituţii publice, colectata, transportată şi distribuita prin curieri speciali, reglementată prin alte acte normative.

Art. 9 - Regia Autonomă „Posta Română” are drept de rezervare pentru amplasarea cutiilor poştale în locuri publice şi în mijloacele de transport în comun.

Art. 10 - (1) Regia Autonomă „Posta Română” are obligaţia să asigure, în condiţiile legii şi conform principiului serviciului universal, serviciile poştale de baza pe întreg teritoriul naţional şi în relaţiile internaţionale pentru orice persoană fizica sau juridică, cu respectarea, de către utilizatori, a dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor specifice.
(2) Regia Autonomă „Posta Română” poate refuza orice trimitere poştală, dacă prin acceptarea ei în circuitul poştal se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane ori se pot produce pagube materiale sau deteriorarea altor trimiteri poştale.
(3) Organizarea activităţilor în reţeaua Regiei Autonome „Posta Română” va asigura efectuarea serviciilor poştale în toate zonele locuite şi în fiecare zi lucrătoare, iar pentru telegrame, şi în zilele nelucrătoare.

Art. 11 - (1) Serviciile poştale, altele decît cele de baza, pot fi efectuate de orice operator, inclusiv Regia Autonomă „Posta Română”, în condiţii de competiţie reglementată potrivit legii.
(2) Din categoria serviciilor poştale menţionate la alin. (1) fac parte prezentarea, transportul şi distribuirea corespondentei expres sau prin curier accelerat, serviciul de mesagerie şi alte servicii, în interiorul tarii şi în trafic internaţional.

Art. 12 - Operatorii de servicii poştale, altele decît cele rezervate Regiei Autonome „Posta Română”, pot folosi reţeaua poştală aparţinând acesteia, pe baze contractuale, în condiţiile respectării prezentei legi.

Capitolul 3 - Autorizarea operatorilor de servicii poştale

Art. 13 - (1) Pot fi autorizate pentru efectuarea serviciilor poştale, altele decît cele de baza, persoane juridice române sau reprezentante ale unor persoane juridice străine, înregistrate în România, care au în obiectul lor de activitate prestarea unor astfel de servicii.
(2) Autorizaţia se acordă de către Ministerul Comunicaţiilor pentru o perioadă de cel mult 10 ani, cu dreptul de a fi prelungită în condiţiile legii.
(3) Autorizaţia de operator de servicii poştale menţionează tipul serviciului, zona geografică şi condiţiile de operare a serviciilor. Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în autorizaţie sau încălcarea unor prevederi legale poate duce la retragerea parţială sau totală a acesteia.
(4) Pentru activitatea de autorizare Ministerul Comunicaţiilor percepe taxe de autorizare, prevăzute în anexa la prezenta lege, care se fac venit la bugetul de stat. Taxele de autorizare vor fi modificate prin hotărâre a Guvernului în funcţie de indicele de inflaţie.

Art. 14 - (1) Definirea, greutatea maxima, dimensiunile maxime şi condiţiile generale privind prezentarea şi distribuirea trimiterilor poştale, precum şi normele principale tehnice şi de calitate pentru serviciile poştale de baza se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor.
(2) Regia Autonomă „Posta Română” emite instrucţiuni privind aplicarea acestor condiţii pentru serviciile proprii, în special retragerea, modificarea adresei, înapoierea la expeditor, imposibilitatea predării la destinatar a trimiterilor poştale, termenul de păstrare, precum şi responsabilităţile ce decurg din acestea, instrucţiuni care se supun aprobării autorităţii de reglementare.

Art. 15 - (1) Autoritatea de reglementare poate solicita operatorilor de servicii poştale informaţiile şi datele statistice necesare pentru evaluarea modului de îndeplinire a prevederilor autorizaţiei, precum şi a funcţionarii şi calităţii serviciului poştal prestat.
(2) Datele privind modul de funcţionare şi parametrii de calitate ai serviciilor poştale rezervate se publică anual de către Regia Autonomă „Posta Română”.

Capitolul 4 - Emiterea şi comercializarea de timbre şi efecte poştale

Art. 16 - În exercitarea atribuţiilor sale, Regia Autonomă „Posta Română” are dreptul exclusiv de a emite, de a pune şi de a retrage din circulaţie timbre şi efecte poştale.

Art. 17 - (1) Timbrele şi efectele poştale cu timbru imprimat se tiparesc pe baza machetelor grafice realizate de Regia Autonomă „Posta Română” în concordanta cu reglementările interne şi internaţionale în domeniu şi cu avizul Comisiei filatelice.
(2) Regia Autonomă „Posta Română” elaborează programe anuale ale emisiunilor de timbre şi efecte poştale, stabilind structura şi tematica lor.

Art. 18 - Componenta, atribuţiile şi modul de funcţionare a Comisiei filatelice se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor.

Art. 19 - (1) Timbrele poştale sunt valorificate atât la valoarea lor nominală, cît şi la valoarea filatelica, prin Regia Autonomă „Posta Română” sau prin alţi agenţi economici.
(2) Timbrele poştale se comercializează atât în ţara, cît şi în străinătate sau formează obiectul schimburilor filatelice în condiţiile legii.
(3) Comercializarea timbrelor poştale se efectuează în condiţiile stabilite de legislaţia interna şi de acordurile internaţionale în domeniu la care ţara noastră este parte.

Art. 20 - Regia Autonomă „Posta Română” stabileşte şi asigura condiţiile de conservare, evidenta şi păstrare a timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat, a timbrelor de patrimoniu, a altor bunuri filatelice, precum şi stocul de timbre necesar schimbului cu administraţiile poştale din alte tari în Conservatorul sau de timbre.

Capitolul 5 - Tarifarea serviciilor poştale

Art. 21 - (1) Pentru prestarea serviciilor poştale se percep tarife stabilite conform legii.
(2) În cazul serviciilor poştale rezervate Regiei Autonome „Posta Română”, tarifele se supun aprobării autorităţii de reglementare, cu avizul autorităţilor cu atribuţii în domeniul stabilirii preţurilor şi tarifelor.
(3) Tarifele se stabilesc având în vedere furnizarea pe termen lung a serviciilor poştale, pe baza eficientei economice, diferenţiat pentru persoane fizice şi persoane juridice, şi asigurarea, după caz, a caracterului universal al serviciului poştal şi a condiţiilor pentru dezvoltarea reţelei poştale.
(4) Tarifele vor fi făcute publice de către operatorul de servicii poştale.

Art. 22 - (1) Este interzisă subvenţionarea serviciilor poştale deschise concurentei din veniturile obţinute ca urmare a activităţilor rezervate Regiei Autonome „Posta Română”.
(2) Expedierea grupata sub forma unei singure trimiteri a mai multor trimiteri poştale din domeniul serviciilor poştale rezervate, cu destinatari diferiţi, în scopul neachitarii tarifului pe fiecare trimitere, este interzisă.

Art. 23 - Nu sunt supuse tarifarii:
a) trimiterile poştale expediate de administraţiile poştale şi oficiile lor;
b) schimbul de trimiteri între organele Uniunii Poştale Universale şi organele uniunilor regionale, între organele acestor uniuni şi cele expediate de acestea către administraţiile poştale sau oficiile lor;
c) trimiterile poştale care conţin înscrisuri în relief şi înregistrări sonore pentru folosirea nevazatorilor, transmise de asociaţiile nevazatorilor sau adresate acestora;
d) alte trimiteri specificate în convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte.

Capitolul 6 - Răspunderea pentru prestarea serviciilor poştale

Art. 24 - (1) Răspunderea operatorilor de servicii poştale, în condiţiile prezentei legi, începe de la prezentarea trimiterilor poştale şi durează până la sfârşitul termenului de reclamare administrativă.
(2) Termenul de reclamare administrativă şi termenul de păstrare pentru trimiterile poştale interne este de 6 luni, iar pentru cele externe, de un an, calculat din ziua prezentării trimiterii poştale.
(3) Termenul de soluţionare a reclamatiilor administrative este de 3 luni pentru trimiterile poştale interne şi de 6 luni pentru trimiterile externe, de la data depunerii reclamaţiei administrative.
(4) După expirarea acestor termene expeditorul sau destinatarul poate solicita informaţii despre trimiterile poştale înregistrate până la expirarea termenului de arhivare (de regula 2 ani) a documentelor poştale, fără a avea dreptul la despăgubiri.
(5) Pentru serviciile poştale deschise concurentei, termenele de reclamare administrativă pot fi stabilite prin contract între operator şi beneficiar.

Art. 25 - Trimiterile poştale aparţin expeditorului până în momentul predării lor la destinatar. Până în acest moment, expeditorul are dreptul de a le retrage, de a modifica adresa înscrisă pe ele, de a anula sau de a modifica indicaţiile speciale. Asupra lor nu se pot aplica sechestre sau popriri.

Art. 26 - (1) Termenul pentru chemare în judecata este de 6 luni pentru trimiterile poştale interne şi de un an pentru cele externe.
(2) Termenul pentru introducerea acţiunii se socoteşte de la data primirii răspunsului la reclamaţia administrativă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamaţia administrativă introdusă în termen, de la expirarea termenului de soluţionare a acesteia.
(3) Acţiunea nu va fi primită dacă nu se face dovada introducerii reclamaţiei administrative în termen.

Art. 27 - (1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a pierderii, distrugerii sau avarierii trimiterilor poştale înregistrate, care nu va depăşi valorile specificate la art. 28. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate, provenite din erori, pierderi sau intirzieri în transmiterea sau predarea trimiterilor poştale, nu se despagubesc.
(2) Expeditorul poate renunţa la dreptul sau de despăgubire în favoarea destinatarului.

Art. 28 - Regia Autonomă „Posta Română” răspunde pentru trimiterile poştale interne înregistrate, după cum urmează:
1. În caz de pierdere, sustragere sau predare gresita:
a) cu întreaga valoare declarata pentru o trimitere poştală expediată cu valoarea declarata;
b) cu întreaga valoare declarata pentru o trimitere poştală depusa cu ramburs până în momentul predării la destinatar;
c) cu întreaga valoare a rambursului pentru o trimitere poştală cu ramburs, după predarea acesteia destinatarului, când operatorul poştal a omis încasarea rambursului de la destinatar;
d) cu întreaga valoare pentru mandate;
e) cu suma reprezentind de zece ori tariful de prezentare pentru o trimitere poştală recomandată;
f) cu suma reprezentind de zece ori tariful de prezentare pentru un colet fără valoare declarata, indiferent de greutate.
Despăgubirile prevăzute la lit. a), b) şi c) nu vor depăşi valoarea reală a conţinutului.
În afară despăgubirilor prevăzute la pct. 1 se restituie şi tarifele încasate la prezentare.
2. În caz de lipsa parţială sau avariere:
a) cu valoarea declarata pentru partea lipsa sau avariata, înscrisă în nota de inventar, pentru scrisorile deschise cu valoare declarata;
b) cu valoarea proporţională corespunzătoare greutatii lipsa, pentru scrisorile închise cu valoare declarata;
c) cu cota-parte din despăgubirea prevăzută la pct. 1 lit. f), stabilită în raport cu greutatea lipsa sau cu greutatea conţinutului avariat, pentru coletele fără valoare declarata;
d) cu valoarea stabilită care nu poate depăşi valoarea declarata şi nici pe cea reală a conţinutului lipsa sau avariat, luată în considerare la locul şi în momentul prezentării coletului cu valoare declarata.
Pierderea completa a conţinutului este similară cu pierderea trimiterii poştale.
Când expeditorul a declarat o valoare mai mica decît cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
3. (1) Cu tarifele încasate la prezentare:
a) pentru telegramele şi avizele telefonice nepredate;
b) pentru telegramele predate mai tirziu decît ar fi ajuns prin posta terestra;
c) pentru avizele telefonice care nu au fost predate în timp util;
d) pentru telegramele al căror conţinut este denaturat.
(2) În cazul neefectuarii serviciilor poştale suplimentare, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar.

Art. 29 - Regia Autonomă „Posta Română” nu răspunde pentru trimiterile poştale neinregistrate sau pentru cele înregistrate, dacă paguba s-a produs din vina expeditorului, dacă trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar sau când paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majoră.

Art. 30 - Regia Autonomă „Posta Română” răspunde pentru trimiterile poştale externe în conformitate cu prevederile convenţiilor şi aranjamentelor internaţionale la care România este parte.

Art. 31 - Bunurile din trimiterile poştale expediate prin Regia Autonomă „Posta Română”, care nu au putut fi predate destinatarilor şi nici expeditorilor, după expirarea termenului de reclamare administrativă şi păstrare se vor valorifica sau se vor distruge de către aceasta, sumele rezultate fiind făcute venit la Regia Autonomă „Posta Română”.

Art. 32 - Operatorii serviciilor poştale deschise concurentei răspund faţă de expeditori conform prevederilor contractuale.

Art. 33 - Expeditorii unor trimiteri poştale răspund faţă de operatorii postali pentru daunele rezultate din natura periculoasa a trimiterilor poştale sau a condiţiilor de ambalare neadecvate conţinutului acestora, în limita valorii daunelor şi a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poştale ale căror trimiteri poştale au fost deteriorate din aceasta cauza.

Capitolul 7 - Sancţiuni

Art. 34 - Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei legi următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni:
1. predarea sau expedierea, fără a declara natura reală a bunurilor, prin orice trimitere poştală, de:
a) obiecte care prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate periclitează, la manipulare sau la transport, viaţa ori sănătatea oamenilor, distrug, degradeaza sau deteriorează instalaţiile ori alte trimiteri poştale;
b) materii explozibile, inflamabile, stupefiante, otravuri, substanţe corosive, toxice sau radioactive;
c) materiale sau obiecte a căror circulaţie este interzisă, cu excepţia cazurilor când se prezintă o autorizaţie specială data de organele competente;
d) animale vii, cu excepţia celor admise conform instrucţiunilor privind serviciile poştale;
2. introducerea, în trimiterile poştale pentru care se percepe un tarif inferior, de alte trimiteri poştale pentru care sunt stabilite tarife superioare:
a) introducerea, în scrisori simple sau recomandate, de bani, valori ori alte obiecte preţioase de orice natura;
b) sustragerea de la plata individuală a tarifelor prin expedierea într-o singura trimitere poştală a mai multor trimiteri cu destinatari diferiţi.
În cazul în care destinatarul va plati despăgubirile, i se va preda trimiterea poştală, expeditorul raminind obligat numai la plata amenzii;
3. francarea trimiterilor poştale cu timbre decupate din cărţi poştale sau din alte formulare cu marca poştală imprimata ori cu mărci poştale întrebuinţate sau prin oricare alt mijloc neautorizat;
4. împiedicarea instalării cutiilor poştale;
5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor poştale sau deschiderea lor neautorizata;
6. colectarea, primirea, transportul şi distribuirea corespondentei de orice fel, a banilor, a valorilor care pot face obiectul trimiterilor poştale, efectuate în mod repetat de către persoane fizice sau juridice neautorizate de Ministerul Comunicaţiilor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 8.

Art. 35 - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 34 pct. 1-4 se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei, iar cele de la pct. 5 şi 6, cu amendă de la 300.000 lei la 3.000.000 lei.
(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 34 pct. 1 şi 2, contravenientul datorează, după caz, şi despăgubirile prevăzute la art. 33.
(3) Cuantumul amenzilor poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de cursul de referinţa al monedei naţionale.

Art. 36 - (1) Contravenţiile se constata de către agenţii împuterniciţi de Ministerul Comunicaţiilor, care aplica şi sancţiunea.
(2) Pot fi contravenienti persoanele fizice şi persoanele juridice.

Art. 37 - Bunurile care fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 34 pct. 1 vor fi confiscate şi valorificate conform legii.

Art. 38 - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 34 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.

Art. 39 - Faptele săvârşite în legătură cu serviciile poştale şi cu efectuarea acestora, care prin natura lor constituie infracţiuni, se pedepsesc conform legii penale.

Capitolul - 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 40 - În exercitarea responsabilităţilor sale în domeniul reglementării serviciilor poştale, Ministerul Comunicaţiilor negociaza şi participa, după caz, la acorduri sau convenţii cu autorităţi de reglementare a serviciilor poştale din alte tari sau cu organizaţii internaţionale de resort.

Art. 41 - Pentru condiţii deosebite: stare de asediu, stare de urgenta, de dezastru sau calamitati, Ministerul Comunicaţiilor, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, poate dispune reorganizarea, restrîngerea sau suspendarea temporară a prestării serviciilor poştale, făcând publică aceasta decizie.

Art. 42 - (1) Construcţiile, spaţiile şi terenurile aferente, proprietate publică a statului, în care se desfăşoară activitatea oficiilor poştale şi care nu sunt proprietatea Regiei Autonome „Posta Română”, se transfera în administrarea acesteia, pe bază de protocol, prin hotărâre a Guvernului.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini Regia Autonomă „Posta Română” prin asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării serviciilor poştale, prin închirierea lor cu prioritate sau prin concesionare în condiţiile legii.

Art. 43 - (1) Agenţii economici care efectuează transportul trimiterilor poştale pe cale terestra, aeriană, fluviala sau maritima au obligaţia să asigure acest serviciu cu prioritate, precum şi accesul salariaţilor postali la mijlocul de transport sau în incinta acestuia.
(2) În vederea alinierii la reglementările Uniunii Poştale Universale şi ale Uniunii Europene privind schimburile poştale internaţionale, operatorii de servicii poştale beneficiază de acces şi prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale.

Art. 44 - (1) Dreptul de a utiliza emblema Regiei Autonome „Posta Română” aparţine în exclusivitate acesteia.
(2) Uniformele salariaţilor Regiei Autonome „Posta Română”, cu emblema acesteia, vor fi purtate numai în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.

Art. 45 - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:
– Decretul nr. 197/1955 privind exploatarea serviciilor de posta şi telecomunicaţii, partea referitoare la sectorul de posta;
– art. 1 şi 2 din H.C.M. nr. 2.487/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la dispoziţiile legale privind funcţionarea serviciilor de posta şi telecomunicaţii;
– Hotărârea Guvernului nr. 1.014/1990 cu privire la valorificarea, conservarea, evidenta şi păstrarea timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat şi organizarea Comisiei filatelice;
– art. 7 din Decretul nr. 106/1990 privind regimul timbrelor în România;
– orice alte dispoziţii contrare.

Art. 46 - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Bucuresti, 12 iulie 1996.
Nr. 83.

ANEXA
TAXELE DE AUTORIZARE
Taxele de autorizare prevăzute la art. 13 sunt următoarele:
1. Taxa de autorizare pentru servicii poştale pe aria unei localităţi: 300.000 lei
2. Taxa de autorizare pentru servicii poştale pe aria unui judeţ: 1.000.000 lei
3. Taxa de autorizare pentru servicii poştale pe aria mai multor judeţe sau pe teritoriul naţional: 3.000.000 lei