Legea voluntariatului nr. 195/2001

Legea voluntariatului nr. 195/2001
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 206 din 24 aprilie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Capitolul 1 - Dispoziţii generale

Art. 1 - Prezenta lege reglementează promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor români, în spiritul solidarităţii civice, la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de drept privat fără scop lucrativ.

Art. 2 - În sensul prezentei legi:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă şi raportul juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate;
b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată, potrivit legii, în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar;
c) beneficiar al voluntariatului este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop lucrativ care încheie, în condiţiile prezentei legi, contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizica, denumita voluntar, şi o persoană juridică, denumita beneficiarul voluntariatului, în temeiul căreia prima se obliga faţă de a doua sa presteze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestatie materială.

Art. 3 - Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;
b) implicarea activa a voluntarului în viaţa comunităţii;
c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activităţii;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii sanselor, fără nici un fel de discriminări.

Art. 4 - Activităţile voluntare izolate, sporadic prestate, în afară raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinătate, nu fac obiectul prezentei legi.

Art. 5 - (1) Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.
(2) Sunt lovite de nulitate absolută contractele de voluntariat încheiate cu aplicarea dispoziţiilor prezentei legi de persoanele juridice prevăzute la art. 1, în scopul evitării încheierii unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.

Capitolul 2 - Contractul de voluntariat

Art. 6 - (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi beneficiarul voluntariatului, în condiţii de libertate contractuală a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Contractul de voluntariat se încheie în doua exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenta persoanei juridice.

Art. 7 - În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate cel puţin următoarele drepturi ale voluntarului:
a) participarea activa la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora a încheiat contractul;
b) desfăşurarea activităţii în concordanta cu pregătirea sa profesională;
c) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
d) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boala ce decurg din natura activităţii; în lipsa asigurării costul prestaţiilor medicale se suporta integral de către beneficiarul voluntariatului;
e) eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar;
f) rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile convenite în contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii;
g) durata timpului de lucru, stabilită, în condiţiile legii, sa nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului;
h) beneficiază de titluri onorifice, decoraţii, premii, în condiţiile legii.

Art. 8 - Contractul de voluntariat urmează sa cuprindă cel puţin următoarele obligaţii ale voluntarului:
a) sa îndeplinească sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
b) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;
c) sa participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului;
d) sa ocroteasca bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat.

Art. 9 - În executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordonează conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul.

Art. 10 - Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art. 11 - Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.

Art. 12 - Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natura sa ingreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibila executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Art. 13 - Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaţia prevăzută la art. 12.

Art. 14 - Denunţarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia prezentării motivelor.

Art. 15 - Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

Capitolul 3 - Dispoziţii finale

Art. 16 - Se exceptează de la dispoziţiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare.

Art. 17 - În cazul săvârşirii unor fapte în legătură cu executarea contractului de voluntariat, care potrivit legii penale sunt considerate infracţiuni, voluntarii sunt asimilaţi persoanelor prevăzute la art. 147 alin. 2 din Codul penal.

Art. 18 - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 20 aprilie 2001.
Nr. 195.