Ordonanța de Urgență nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 737 din 31 octombrie 2007

În cadrul strategiei Uniunii Europene, definită la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune socială, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială în direcţia unei abordări globale a politicilor de dezvoltare socială.
Pentru a completa aceste obiective de coerenţă şi de transversalitate în domeniul politicilor sociale, Legea nr. 47/2006, care constituie reglementarea-cadru, prevede realizarea unei noi construcţii instituţionale, în scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenţă socială, a modalităţilor de finanţare, a tipurilor de prestaţii, a beneficiarilor şi a nevoilor concrete ale acestora.
În baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 47/2006, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse s-a înfiinţat Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, ce are drept scop crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestaţiilor sociale.
Conform Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană şi angajamentelor asumate de România, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale trebuie să se organizeze începând cu 1 ianuarie 2008, fapt pentru care, în vederea organizării şi funcţionării acestei instituţii, este necesar a se adoptă măsuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ.
Totodată, neadoptarea cadrului normativ necesar prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă va conduce la nerespectarea unor angajamente asumate în vederea integrării României în Uniunea Europeană, dar şi la imposibilitatea creării sistemului unitar de plată şi gestiune a tuturor prestaţiilor sociale şi la nemulţumiri în rândul beneficiarilor. Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1 - (1) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, denumită în continuare Agenţie, are în subordine agenţii judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.
(3) Agenţiile teritoriale, în funcţie de nevoile locale şi pentru eficientizarea activităţii proprii, pot organiza în subordine unităţi fără personalitate juridică.
(4) Agenţia se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale statutului propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 2 - (1) Agenţia are ca scop administrarea şi gestionarea tuturor prestaţiilor sociale acordate de la bugetul de stat, aşa cum sunt ele definite la art. 17 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, într-un sistem unitar de plată.
(2) Agenţia asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor teritoriale şi a unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 3 - Finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Art. 4 - Principiile care stau la baza funcţionării Agenţiei sunt următoarele:
a) solidaritate socială;
b) respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor;
c) asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalităţii de şanse şi promovarea nediscriminării;
d) protecţia şi respectarea confidenţialităţii datelor personale;
e) eficienţa în administrarea şi gestionarea prestaţiilor sociale;
f) facilitarea accesului beneficiarilor la prestaţiile sociale;
g) asigurarea continuităţii drepturilor şi plăţilor prestaţiilor sociale pentru beneficiari;
h) asigurarea unei abordări unitare a legislaţiei privind prestaţiile sociale;
i) transparenţa şi responsabilitatea publică.

Art. 5 - Agenţia aplică politicile şi strategiile din domeniul asistenţei sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, având următoarele obiective principale:
a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale;
b) asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a prestaţiilor sociale la nivel naţional;
c) prevenirea fraudei în sistemul de acordare a prestaţiilor sociale;
d) monitorizarea sumelor cheltuite din bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale;
e) organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, evidenţă şi plată a prestaţiilor sociale;
f) organizarea şi asigurarea unui sistem de evidenţă şi evaluare a beneficiarilor de prestaţii sociale;
g) asigurarea furnizării informaţiilor necesare realizării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale;
h) facilitarea accesului la prestaţii sociale al beneficiarilor;
i) gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale în domeniul său de activitate.

Art. 6 - (1) În vederea realizării obiectivelor sale, Agenţia încheie anual un contract de gestiune şi performanţă managerială cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în care sunt stabiliţi indicatorii de performanţă managerială. Modelul contractului se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.
(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse exercită controlul asupra modului în care sunt implementate politicile naţionale elaborate în domeniul de competenţă al Agenţiei, precum şi asupra realizării indicatorilor de performanţă managerială.
(3) Preşedintele Agenţiei prezintă ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse semestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de gestiune şi performanţă managerială.
(4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă managerială se prezintă de către preşedintele Agenţiei ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobare.

Capitolul II - Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Secţiunea 1 - Atribuţiile Agenţiei

Art. 7 - (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei privind prestaţiile sociale;
b) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul său de competenţă şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale pentru informare;
c) stabileşte procedurile administrative privind acordarea prestaţiilor sociale de către agenţiile teritoriale şi elaborează instrucţiuni de aplicare a prevederilor legislaţiei privind gestiunea prestaţiilor sociale;
d) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru funcţionarea Agenţiei;
e) administrează şi gestionează bugetul propriu, organizează şi asigură plata prestaţiilor sociale;
f) administrează şi gestionează patrimoniul propriu;
g) prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse raportul de execuţie bugetară a bugetului alocat;
h) negociază şi încheie acorduri cu instituţii financiare, în vederea efectuării plăţilor prestaţiilor sociale;
i) elaborează rapoarte şi analize pentru fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul prestaţiilor sociale;
j) elaborează indicatorii statistici aferenţi domeniului său de competenţă;
k) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul prestaţiilor sociale;
l) elaborează rapoarte de activitate şi le transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
m) monitorizează şi asigură controlul intern asupra modului de acordare a prestaţiilor sociale;
n) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii în domeniul său de activitate;
o) organizează activităţi de informare a cetăţenilor cu privire la drepturile la prestaţii sociale;
p) asigură îndrumarea metodologică a agenţiilor teritoriale şi a unităţilor din subordine cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
q) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind prestaţiile sociale;
r) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile legii;
s) asigură reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate şi orice altă reprezentare în domeniul său de activitate, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
t) asigură pentru activitatea proprie dezvoltarea, mentenanţa şi protecţia sistemelor automatizate de calcul şi înregistrare, în special în funcţie de evoluţiile tehnologice;
u) asigură gestiunea bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii privind prestaţiile sociale;
v) garantează securitatea şi integritatea sistemului de informaţii, precum şi confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile legii;
w) aplică prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu, la care România este parte, inclusiv ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu, şi colaborează cu instituţii similare din Uniunea Europeană;
x) negociază, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, acorduri bilaterale cu organisme din alte state, în domeniul său de competenţă;
y) realizează selecţia, stabileşte planul de formare profesională continuă a personalului propriu şi este responsabilă de punerea lui în aplicare.
(2) Atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei sunt cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele prevăzute de statutul de organizare şi funcţionare.

Art. 8 - (1) În realizarea atribuţiilor sale, Agenţia poate stabili relaţii de parteneriat sau de colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai societăţii civile sau ai partenerilor sociali.
(2) În vederea eficientizării activităţii sale, Agenţia poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor activităţi ori servicii în condiţiile legii.

Art. 9 - În realizarea obiectivelor sale, Agenţia preia atribuţiile şi responsabilităţile de administrare şi gestionare a prestaţiilor sociale de la compartimentele de specialitate ale Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale structurilor sale deconcentrate.

Secţiunea a 2-a - Organizarea şi funcţionarea Agenţiei

Art. 10 - (1) Personalul Agenţiei şi al agenţiilor teritoriale este format din funcţionari publici cu statut reglementat de Legea nr. 188/1999, republicată, şi personal încadrat în baza contractului individual de muncă.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile acestuia.
(3) Atribuţiile şi responsabilităţile personalului Agenţiei la nivel central şi local se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea preşedintelui Agenţiei.

Art. 11 - Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Agenţiei atât la nivel central, cât şi la nivel local se stabilesc prin statutul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12 - (1) Agenţia, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, preia în administrare bunurile mobile şi imobile şi orice alte resurse materiale aflate în proprietate publică, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în condiţiile legii.
(2) Agenţia deţine în proprietatea privată bunuri mobile şi imobile provenite din surse proprii, donaţii sau din alte surse, potrivit legii.
(3) Agenţia preia bunurile mobile şi imobile existente la actualele direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

Secţiunea a 3-a - Conducerea Agenţiei

Art. 13 - (1) Agenţia este condusă de un preşedinte a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat.
(2) Preşedintele este numit în funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.
(3) Preşedintele beneficiază de drepturile salariale şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat.

Art. 14 - (1) Conducerea executivă a Agenţiei se exercită de către un secretar general, înalt funcţionar public numit în condiţiile legii.
(2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarului general se stabilesc prin statutul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.

Art. 15 - (1) Mandatul preşedintelui este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii.
(2) Mandatul preşedintelui încetează la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), prin revocare la propunerea ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, prin demisie, prin pensionare sau prin deces.

Art. 16 - (1) Preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
b) coordonează activitatea Agenţiei şi a structurilor sale subordonate;
c) răspunde de întreaga activitate a Agenţiei şi a structurilor subordonate în faţa ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse;
d) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, în condiţiile legii, proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru funcţionarea Agenţiei;
e) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse raportul anual de activitate al Agenţiei;
f) aprobă, numeşte, încadrează, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului din subordine, în condiţiile legii;
g) aprobă planul de formare profesională continuă a personalului Agenţiei;
h) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei la nivel central şi local;
i) organizează şi coordonează activitatea de control intern privind gestionarea şi plata prestaţiilor sociale;
j) evaluează activitatea conducătorilor agenţiilor teritoriale;
k) reprezintă Agenţia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate;
l) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor prevăzute de lege;
m) asigură promovarea imaginii Agenţiei.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine cu caracter individual şi normativ în domeniul de activitate al Agenţiei.
(3) Preşedintele Agenţiei poate delega atribuţii personalului din subordine, în condiţiile legii.
(4) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii care se stabilesc prin statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei.

Capitolul III - Agenţiile teritoriale

Art. 17 - (1) Agenţiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii:
a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale;
b) informează şi îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind prestaţiile sociale;
c) gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor prestaţiilor sociale;
d) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la prestaţii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) înregistrează datele privind beneficiarii de prestaţii sociale;
f) utilizează sistemul de informaţii conform cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei, stabilite de Agenţie;
g) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul prestaţiilor sociale;
h) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi prestaţiile sociale acordate;
i) asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de prestaţii sociale;
j) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii sociale;
k) stabilesc dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
m) fundamentează şi propun Agenţiei proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru funcţionarea agenţiei teritoriale;
n) administrează bugetul aprobat şi prezintă Agenţiei raportul de execuţie bugetară;
o) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;
p) exercită funcţia de ordonatori terţiari de credite;
q) întocmesc rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit Agenţiei;
r) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate;
s) furnizează Agenţiei şi altor organisme cu competenţe în domeniu informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate;
t) asigură comunicarea permanentă cu autorităţile, instituţiile şi alte persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile publice locale şi judeţene;
u) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;
v) asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de prestaţii sociale;
w) rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii potrivit competenţelor legale;
x) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agenţie în domeniu;
y) editează materiale informative în domeniul lor de activitate;
z) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor.
(2) Atribuţiile şi responsabilităţile agenţiilor teritoriale sunt cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele prevăzute de statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor lor, agenţiile teritoriale cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum şi cu partenerii sociali.

Art. 18 - (1) Conducerea agenţiei teritoriale se exercită de către un director executiv, funcţionar public de conducere.
(2) Funcţia de director executiv se ocupă pe bază de concurs organizat în condiţiile legii.
(3) Directorul executiv este numit prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

Art. 19 - (1) Directorii executivi ai agenţiilor teritoriale au calitatea de ordonatori terţiari de credite.
(2) Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor executivi se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.

Capitolul IV - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 20 - (1) Numărul de posturi cu care funcţionează Agenţia se asigură, prin redistribuire, în condiţiile legii, din cadrul compartimentelor de specialitate ale aparatului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi structurilor sale deconcentrate, precum şi ale instituţiilor din subordinea ministerului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) La nivel teritorial, numărul de posturi va fi repartizat conform criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.
(3) Salarizarea personalului încadrat în aparatul central al Agenţiei se face la nivelul utilizat pentru ministere, iar salarizarea personalului încadrat la nivel teritorial se face la nivelul utilizat pentru structurile deconcentrate ale ministerelor, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 21 - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primul-ministru va numi preşedintele Agenţiei.

Art. 22 - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia va prelua de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse atribuţiile şi responsabilităţile legate de administrarea, gestionarea şi plata prestaţiilor sociale.
(2) Până la preluarea de către Agenţie a atribuţiilor şi responsabilităţilor legate de administrarea, gestionarea şi plata prestaţiilor sociale, acestea sunt îndeplinite în continuare de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de structurile sale deconcentrate.
(3) Odată cu preluarea atribuţiilor şi responsabilităţilor legate de administrarea, gestionarea şi plata prestaţiilor sociale, Agenţia se subrogă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în toate contractele referitoare la domeniul său de activitate.

Art. 23 - În cazul transferului către Agenţie a atribuţiilor de administrare, gestionare şi plată a prestaţiilor sociale efectuate de alte instituţii ale administraţiei publice, acestea sunt obligate să aloce Agenţiei mijloacele şi resursele umane, materiale şi financiare necesare.

Art. 24 - Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite.

Art. 25 - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse supune spre aprobare Guvernului statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei, elaborat la propunerea acesteia.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
————–
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse
Paul Păcuraru

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Jozsef Birtalan

Ministrul internelor şi reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor
Varujan Vosganian

Bucureşti, 24 octombrie 2007.
Nr. 116.