Ordonanța de Urgență nr. 122/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 312 din 5 iulie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

Art. 1 - Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 81 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Documentele care trebuie să fie incluse în dosarul achiziţiei publice, precum şi cele care trebuie transmise instituţiilor ce monitorizează contractele de achiziţie publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

2. Articolul 84 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Guvernul va stabili, prin hotărâre:
a) situaţiile şi modul în care contestatarul, înainte de a introduce acţiune în justiţie, are dreptul de a apela la o procedură de conciliere;
b) înfiinţarea unei liste cuprinzând persoane independente, acreditate în acest scop, din rândul cărora se constituie comisiile de conciliere;
c) modalitatea de funcţionare şi competentele comisiilor de conciliere.”

3. Articolul 85 alineatul (4) partea introductivă a literei b) va avea următorul cuprins:
„b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, numai pentru a ataca măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al soluţionării contestaţiei sau contestaţiilor, numai dacă a respectat prevederile art. 84 alin. (4) lit. a) şi dacă poate dovedi ca:”

4. Articolul 89 alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Contestatarul este îndreptăţit sa transmită o copie de pe contestaţia respectiva, spre ştiinţa, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.”

5. Articolul 90 alineatul (1) partea introductivă a literei a) va avea următorul cuprins:
„a) fie respinge contestaţia, informand, de îndată, motivat, în aceasta privinta contestatarul, pe toţi participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, dacă:”

6. Articolul 90 alineatul (10) va avea următorul cuprins:
„(10) Măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al soluţionării de contestaţii pot fi atacate în justiţie, conform prevederilor legale.”

7. Articolul 91 alineatul (2) litera a) va avea următorul cuprins:
„a) fie în cel mult 30 de zile de la data primirii din partea autorităţii contractante a comunicării privind respingerea contestaţiei, conform art. 90 alin. (1) lit. a);”

8. Articolul 91 alineatul (2) litera c) va avea următorul cuprins:
„c) fie în cel mult 30 de zile de la data primirii comunicării prevăzute la art. 90 alin. (5), cuprinzând rezoluţia motivată, formulată de autoritatea contractantă pentru fiecare contestaţie şi/sau a măsurilor corective decise de autoritatea contractantă potrivit art. 90 alin. (7) şi comunicate potrivit art. 90 alin. (8);”

Art. 2 - Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege.

PRIM-MINISTRU
MIRCEA CIUMARA
Contrasemnează:
—————
Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,
Laszlo Borbely,
secretar de stat

Ministrul finanţelor
Decebal Traian Remes

Bucureşti, 30 iunie 2000.
Nr. 122.