Ordonanța de Urgență nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 189 din 28 februarie 2006

Acordul semnat la 28 noiembrie 2005 între Comisia de negociere a Guvernului României şi preşedinţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ prevede printre altele şi reparaţia prejudiciilor salariale produse în perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 personalului didactic din învăţământul de stat.
Această reparaţie necesită adoptarea unei reglementări unitare care să împiedice apariţia de discriminări între salariaţii aflaţi în aceeaşi situaţie şi prin care să se stabilească plata eşalonată a diferenţelor salariale pe o perioadă de maximum 35 de luni, începând cu luna februarie 2006.
Având în vedere cele prezentate mai sus şi faptul că plata diferenţelor salariale va începe cu luna februarie 2006, potrivit angajamentului asumat prin acord, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ prin care să se reglementeze plata diferenţelor salariale aferente perioadei octombrie 2001 – septembrie 2004, elemente ce vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1 - Plata diferenţelor salariale cuvenite pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 personalului didactic din învăţământul de stat, rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, se face conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2 - Diferenţele de drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se plătesc într-o singură tranşă, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitare de stat, precum şi din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru personalul didactic din inspectoratele şcolare şi din unităţile aflate în subordinea acestora.

Art. 3 - (1) Personalul didactic din învăţământul de stat, care are dreptul la plata diferenţelor salariale pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 şi care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu a solicitat în instanţă plata acestor diferenţe, primeşte aceste drepturi eşalonat lunar, pe o perioadă de 35 de luni, începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2006.
(2) Eşalonarea plăţilor aferente diferenţelor salariale prevăzute la alin. (1) se face astfel încât fiecare lună în care se efectuează plata să corespundă în ordine cronologică lunilor din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004, urmând ca plăţile pentru lunile august şi septembrie 2004 să se facă în a 35-a lună.
(3) Diferenţele de drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se plătesc într-o singură tranşă.

Art. 4 - Pentru personalul didactic care a obţinut hotărâri judecătoreşti definitive privind acordarea diferenţelor salariale pentru perioade mai scurte decât cea prevăzută la art. 1, plata diferenţelor salariale pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face eşalonat, conform art. 3 alin. (1) şi (2), în funcţie de numărul de luni aferente acestei perioade.

Art. 5 - Pentru personalul didactic pensionat, care este îndreptăţit să primească diferenţe salariale pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se face în maximum 3 tranşe lunare, iar pentru personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în intervalul celor 35 de luni prevăzute la art. 3 alin. (1), plata se face eşalonat, lunar, astfel încât să fie încheiată cel mai târziu la data pensionării.

Art. 6 - (1) Calculul diferenţelor salariale pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat, din inspectoratele şcolare şi din unităţile aflate în subordinea acestora se face lunar. Diferenţele salariale se determină prin scăderea din salariul brut lunar al funcţiei didactice pe care era încadrată persoana în perioada octombrie 2001 – septembrie 2004, stabilit potrivit normelor metodologice, a salariului brut al aceleiaşi luni, prevăzut în statul de plată.
(2) Diferenţele salariale a căror plată se face eşalonat conform prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 7 - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi personalului didactic din învăţământul universitar de stat pentru funcţia de bază. În acest caz, diferenţele se plătesc numai atunci când, pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004, salariul brut lunar calculat potrivit normelor metodologice, pentru limita minimă a funcţiei didactice, depăşeşte salariul brut al aceleiaşi luni prevăzut în statul de plată, calculat pentru funcţia de bază.

Art. 8 - Calculul impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajat şi angajator, aferente diferenţelor salariale, se face în baza reglementărilor legale în vigoare la data efectuării plăţilor.

Art. 9 - La rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cheltuielile de personal din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se suplimentează cu influenţele financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 10 - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Educaţiei şi Cercetării va emite norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
—————
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cecilia Paloma Rodica Petrescu,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

Bucureşti, 22 februarie 2006.
Nr. 17.