Ordonanța de Urgență nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 482 din 15 decembrie 1998

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

Capitolul 1 - Dispoziţii generale

Art. 1 - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este acţionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurilor de privatizare, în scopul creşterii gradului de solvabilitate, credibilitatii interne şi externe, precum şi al accelerarii procedurilor de recuperare a debitelor restante.

Art. 2 - (1) Activele bancare supuse valorificării în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă cuprind:
a) creanţe neperformante;
b) bunuri imobile şi mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a unei proceduri de executare silită.
(2) Activele bancare supuse valorificării vor fi identificate şi selectate de băncile la care statul este acţionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării, înfiinţat conform art. 19, precum şi cu rezerva generală de risc de credit corespunzătoare valorii creditelor transferate.
(3) Vor fi preluate numai active bancare neperformante, existente în sold la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 3 - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
a) banca la care statul este acţionar majoritar – banca la care statul deţine cel puţin 50% + 1 din acţiuni;
b) creanţe neperformante – credite şi dobânzi aferente, precum şi creanţele ataşate acestora sau derivate din acestea, evidentiate din conturile din bilanţ, pe care băncile la care statul este acţionar majoritar le au asupra unor debitori, persoane fizice sau juridice, şi care, conform normelor Băncii Naţionale a României, sunt clasificate în categoriile „indoielnic” sau „pierdere”, precum şi elemente de activ evidentiate în conturi extrabilantiere, conform normelor în vigoare;
c) valoarea nominală – valoarea înregistrată în evidentele contabile ale băncii, conform legislaţiei în vigoare;
d) valoarea neta – valoarea nominală a activelor supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor specifice de risc aferente acestor active, constituite potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi cu rezerva generală de risc de credit corespunzătoare valorii creditelor transferate.

Capitolul 2 - Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare

Art. 4 - În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, denumita în continuare agenţia, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică şi cu sediul în Bucureşti.

Art. 5 - (1) Agenţia este condusă de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
(2) Organizarea, funcţionarea şi numărul maxim de personal ale agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6 - (1) Salarizarea personalului agenţiei se face în conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998.
(2) În aparatul de lucru al agenţiei pot fi utilizate şi funcţiile de execuţie de specialitate specifice, salarizate în conformitate cu prevederile pct. II lit. B din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998.
(3) Personalul cu funcţii de conducere al agenţiei beneficiază de indemnizaţii de conducere, ale căror limite maxime sunt prevăzute în anexa nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998.
(4) Personalul agenţiei poate beneficia de stimulente dintr-un fond constituit în limita unei cote procentuale de până la 0,5% din valoarea creanţelor recuperate.

Art. 7 - (1) Finanţarea agenţiei este asigurata prin alocaţii de la bugetul de stat.
(2) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de operare se poate asigura şi din următoarele surse:
a) credite contractate pe piaţa interna sau externa, pe termen scurt, mediu sau lung, cu garanţia statului;
b) comisioane, în temeiul contractelor încheiate, pentru serviciile de consultanţa efectuate;
c) alte surse prevăzute de lege.

Art. 8 - Agenţia are următoarele atribuţii principale:
a) preia, cu plata, de la băncile la care statul este acţionar majoritar active bancare din categoriile prevăzute la art. 2, în scopul valorificării lor, preluarea efectuandu-se la valoarea neta, prin contract, în limita plafonului global aprobat de Ministerul Finanţelor cu aceasta destinaţie;
b) începe sau finalizează, după caz, procedura de executare silită potrivit prevederilor cap. III;
c) efectuează servicii de analiza şi de consultanţa.

Art. 9 - (1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1.391 şi următoarele din Codul civil relative la cesiunea de creanta şi are ca efect principal subrogarea agenţiei în toate drepturile principale şi accesorii ale băncilor cedente.
(2) Activele bancare supuse valorificării, preluate de agenţie, vor fi înregistrate în evidenţa contabilă a acesteia la valoarea nominală, care va fi avută în vedere la valorificare.
(3) Notificarea debitorilor cedati se va efectua de către agenţie, în forma scrisă, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii.

Art. 10 - În scopul unei bune derulari a activităţii sale şi în special al eficientizarii activităţii de executare silită, conform prevederilor cap. III, agenţia poate încheia contracte cu societăţi specializate.

Art. 11 - În exercitarea atribuţiilor sale, agenţia colaborează cu ministerele, cu Banca Naţionala a României, cu celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte persoane juridice de drept public şi privat din România şi din străinătate.

Capitolul 3 - Preluarea şi urmărirea creanţelor bancare

Art. 12 - În cazul băncilor care înregistrează pierderi în evidenţa contabilă, întocmită potrivit normelor Băncii Naţionale a României, preluarea activelor supuse valorificării în baza art. 8 va fi precedată de aprobarea de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României şi de către Comitetul de coordonare a restructurării a planului de restructurare întocmit de banca, cu avizul Fondului Proprietăţii de Stat.

Art. 13 - (1) Urmărirea creanţelor bancare supuse valorificării se va efectua de către agenţie, în nume propriu, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) În cazul proceselor şi al cererilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită, agenţia se va subroga în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale cedentului şi va dobândi calitatea procesuala pe care acesta o avea în momentul cesiunii.

Art. 14 - (1) Actele juridice care constituie izvorul drepturilor principale şi accesorii cesionate agenţiei sunt titluri executorii.
(2) Agenţia poate să îşi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii prevăzute la alin. (1) şi care îşi va desfăşura activitatea potrivit normelor aplicabile executorilor judecătoreşti.

Art. 15 - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 37 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, băncile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a agenţiei, informaţii relative la cuantumul disponibilităţilor băneşti, precum şi al oricăror alte active deţinute la aceste bănci de debitorii cedati agenţiei.
(2) Informaţiile obţinute în temeiul alin. (1) constituie secret profesional şi nu pot fi dezvăluite decât instanţelor judecătoreşti şi numai în cadrul procedurilor de poprire asiguratorie sau executorie, potrivit legii.

Art. 16 - În măsura în care din dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu rezultă altfel, prevederile cuprinse în titlul II „Măsuri asiguratorii” şi în titlul III „Executarea silită” din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, se vor aplica şi în cazul executării silite a creanţelor bancare supuse valorificării, cedate agenţiei.

Art. 17 - Cererile şi orice alte acte procedurale efectuate în vederea executării creanţelor bancare supuse valorificării, cedate agenţiei, sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 18 - Executările silite în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iniţiate de băncile cedente, vor continua în temeiul dispoziţiilor Codului de procedura civilă, actele de executare îndeplinite anterior rămânând valabile.

Capitolul 4 - Comitetul de coordonare a restructurării

Art. 19 - (1) În vederea restructurării băncilor definite la art. 3 lit. a) şi pregătirii acestora pentru privatizare, se constituie Comitetul de coordonare a restructurării, alcătuit din 3 persoane desemnate prin ordin comun al Ministerului Finanţelor, Fondului Proprietăţii de Stat şi Băncii Naţionale a României.
(2) Comitetul de coordonare a restructurării are următoarele atribuţii principale:
a) coordonează punerea în aplicare a planurilor de restructurare elaborate de bănci, cu avizul Fondului Proprietăţii de Stat;
b) avizează selectarea şi preluarea activelor bancare care vor fi supuse valorificării;
c) colaborează cu experţi independenţi şi cu societăţi de consultanţa specializate.

Capitolul 5 - Dispoziţii finale

Art. 20 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează procedurile, în curs de derulare, de constituire a fondurilor de restructurare prin participarea băncilor, conform art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1998.

Art. 21 - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul creanţelor bancare neperformante, care sunt în curs de a fi preschimbate în acţiuni la societăţile comerciale debitoare, şi nici nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de stingere a creanţelor, chiar dacă ea nu a fost încă initiata.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
—————
Ministrul finanţelor
Decebal Traian Remes

Guvernatorul Băncii Naţionale a României
Mugur Isarescu

Bucureşti, 15 decembrie 1998.
Nr. 51.