Ordonanța de Urgență nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 256 din 4 iunie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

Art. 1 - Contribuabilii, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor organiza evidenta obligaţiilor de plată şi evidenta creanţelor, pe termene scadente, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, după caz.
Evidenta prevăzută la alin. 1 se actualizează zilnic.

Art. 2 - Contribuabilii, persoane juridice, vor întocmi situaţia sumelor restante mai vechi de 30 de zile către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde:
a) elemente de identificare a calităţii de debitor:
– denumirea, sediul social şi codul fiscal;
– denumirea, sediul social şi codul fiscal ale creditorului;
– numărul, data emiterii şi valoarea facturii ce urmează să fie plătită creditorului;
b) elemente de identificare a calităţii de creditor:
– denumirea, sediul social şi codul fiscal;
– denumirea, sediul social şi codul fiscal ale debitorului;
– numărul, data emiterii şi valoarea facturii ce urmează să fie încasată de la debitor;
c) alte elemente:
– volumul creditelor nerambursate în termen către băncile finanţatoare, inclusiv dobânzile aferente;
– volumul debitelor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, neachitate în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate şi penalizările, după caz;
– volumul creanţelor faţă de persoanele juridice, care se finanţează total sau parţial de la bugetul de stat;
– volumul creditelor comerciale acordate de agenţii economici, nerambursate la scadenta.

Art. 3 - Situaţia întocmită conform art. 2 se va depune, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la Institutul de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie şi la Metodologia de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar.
Situaţia prevăzută la alin. 1 se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, periodic, la intervale de cel mult 30 de zile, în funcţie de dotarea cu tehnica de calcul.

Art. 4 - Personalul Institutului de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului este obligat să asigure păstrarea, depozitarea şi utilizarea informaţiilor, datelor şi situaţiilor comunicate de agenţii economici în condiţii de confidenţialitate şi siguranţa, în scopurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezarii intereselor, de orice natura, ale acestora.

Art. 5 - Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte:
a) netinerea de către contribuabilul, persoana juridică, a evidentei plăţilor restante conform art. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) nedepunerea la Institutul de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului a situaţiei prevăzute la art. 2 în termenul prevăzut la art. 3;
c) neluarea măsurilor pentru asigurarea protecţiei şi confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi situaţiilor aflate în păstrarea şi gestionarea Institutului de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului;
d) nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi situaţiilor.
Contravenţiile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b) se sancţionează după cum urmează:
– cele de la lit. a), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
– cele de la lit. b), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Contravenţiile prevăzute la lit. c) şi d) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Constatarea contravenţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.
Constatarea contravenţiilor prevăzute la lit. c) şi d) şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către ofiţeri ai Inspectoratului General al Poliţiei.

Art. 6 - Prevederile art. 5 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26.

Art. 7 - Institutul de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului va transmite Ministerului Finanţelor – Direcţia generală de prognoza, lunar şi la cerere, situaţia centralizata cu privire la activitatea desfăşurată de acesta în procesul de compensare a datoriei.

Art. 8 - În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul va adopta hotărâri de modificare a reglementărilor în vigoare privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici şi Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie, în vederea punerii în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
—————
Ministrul finanţelor
Decebal Traian Remes

Ministrul industriei şi comerţului
Radu Berceanu

Bucureşti, 1 iunie 1999.
Nr. 77.