Ordonanţa nr. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate

Ordonanţa nr. 36/iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 652 din 22 iulie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
„ORDONANŢĂ privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz”

2. După alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Avizul de funcţionare este documentul prin care organele din cadrul Poliţiei Române, desemnate prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române, atestă îndeplinirea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a condiţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă.”

3. La articolul 1^1 , litera e) va avea următorul cuprins:
„e) onorabilitate – situaţia în care se găseşte conducătorul activităţii autorizate, care nu trebuie să fi fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie şi care acţionează în mod etic şi responsabil în raport cu beneficiarii;”.

4. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
„(2) Eliberarea de către R.A.R. a autorizaţiei tehnice pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control (tahografelor) şi a limitatoarelor de viteză este condiţionată de asigurarea cerinţelor de obiectivitate şi neutralitate a agentului economic respectiv în raport cu utilizatorii aparatelor de control (tahografelor) şi ai limitatoarelor de viteză.”

5. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1 , cu următorul cuprins:
„Art. 2^1 . – (1) Eliberarea de către R.A.R. a autorizaţiei tehnice pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz este condiţionată de prezentarea de către solicitant a avizului de funcţionare prevăzut la art. 1 alin. (5).
(2) Organele din cadrul Poliţiei Române, desemnate conform prevederilor art. 1 alin. (5), vor elibera avizul de funcţionare după ce verifică îndeplinirea de către operatorul economic solicitant a condiţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă, în termen de 30 de zile de la data solicitării.
(3) Avizul de funcţionare se solicită în scris, la cerere fiind obligatorie anexarea următoarelor documente:
a) o copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
b) cazier judiciar al asociaţilor şi administratorului operatorului economic solicitant;
c) împuternicire scrisă din partea administratorului operatorului economic pentru depunerea solicitării.
(4) Avizul de funcţionare nu se eliberează solicitanţilor dacă aceştia se află în una dintre următoarele situaţii:
a) asociaţii sau administratorul operatorului economic au fost condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru infracţiuni de omor, lovire şi vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, furtul unui autovehicul, fals sau uz de fals;
b) operatorul economic a fost depistat anterior că desfăşoară activităţi neautorizate de dezmembrare a vehiculelor.”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – La repararea, modificarea constructivă sau reconstrucţia vehiculelor rutiere, în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor şi care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE-ONU, operatorii economici prevăzuţi la art. 1 pot utiliza numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare de origine sau omologate/ certificate, conform legislaţiei în vigoare.”

7. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 5^1 şi 5^2 , cu următorul cuprins:
„Art. 5^1 . – (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să elibereze pe numele proprietarului vehiculului dezmembrat un certificat de distrugere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.
(2) Se interzice comercializarea în vederea reutilizării a vehiculelor scoase din uz, predate în vederea dezmembrării, precum şi a caroseriilor/şasiurilor acestora.
(3) Se interzice de asemenea comercializarea în vederea reutilizării a sistemelor, echipamentelor, componentelor, entităţilor tehnice şi pieselor de schimb care privesc siguranţa circulaţiei, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
Art. 5^2 . – (1) Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi:
a) să întocmească şi să păstreze evidenţa strictă a tuturor vehiculelor asupra cărora au derulat activitatea pentru care au fost autorizaţi;
b) să asigure evidenţa modului de tratare a caroseriilor/şasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare;
c) să permită controlul organelor de poliţie desemnate şi să le pună la dispoziţie, la solicitare, evidenţele menţionate.
(2) Evidenţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se ţin în două registre distincte.
(3) Registrele prevăzute la alin. (2), cu filele numerotate şi şnuruite, se înregistrează la organul din cadrul Poliţiei Române, desemnat conform prevederilor art. 1 alin. (5), în a cărui rază de competenţă teritorială îşi desfăşoară activitatea operatorul economic respectiv.
(4) Operatorii economici sunt obligaţi să prezinte pentru înregistrare registrele prevăzute la alin. (2), în termen de 10 zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice.”

8. La alineatul (1) al articolului 6^1 , după litera d) se introduc trei litere noi, literele e), f) şi g), cu următorul cuprins:
„e) nerespectarea prevederilor art. 5^1 , cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
f) nerespectarea prevederilor art. 5^2 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON);
g) nerespectarea prevederilor art. 5^2 alin. (3) şi (4), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).”

9. Alineatul (3) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:
„(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se constată şi se sancţionează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, autoritatea competentă în domeniul transporturilor, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) se constată şi se sancţionează de către ofiţerii şi agenţii de poliţie împuterniciţi în acest scop de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Personalul R.A.R. împuternicit de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să aplice contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) poate dispune, în funcţie de gravitatea faptelor, şi oprirea/suspendarea temporară a activităţii sau anularea autorizaţiei tehnice.”

10. În textul ordonanţei se înlocuiesc următoarele sintagme:
a) „Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei” cu „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului”;
b) „autorizaţie tehnică de funcţionare” cu „autorizaţie tehnică”;
c) „vehicule uzate” cu „vehicule scoase din uz”.

Art. II - (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, operatorii economici care au ca obiect de activitate dezmembrarea de vehicule scoase din uz şi cărora le-a fost eliberată de către R.A.R. autorizaţia tehnică sunt obligaţi să solicite avizul de funcţionare prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare. După obţinerea avizului, operatorii economici îl depun la R.A.R. şi procedează conform art. 5^1 şi 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare.
(2) În situaţia în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale precizate prin prezenta ordonanţă, organul din cadrul Poliţiei Române refuză eliberarea avizului de funcţionare şi comunică acest aspect R.A.R., care va dispune, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, anularea autorizaţiei tehnice existente.

Art. III - Nivelul tuturor amenzilor prevăzute de prezenta ordonanţă se exprimă în lei noi.

Art. IV - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
—————
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului
Gheorghe Dobre

Ministrul administraţiei şi internelor
Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice
Ionel Popescu

Bucureşti, 14 iulie 2005.
Nr. 36.