Legea nr. 5/1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale

Legea nr. 5/1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale

EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 92 din 20 iulie 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile de uniune naţionala constituite provizoriu la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale îşi încetează activitatea.

Art. 2 - Pînă la formarea viitoarelor organe locale, ca rezultat al alegerilor, administrarea judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor, se realizează de prefecturi şi primării, organe locale ale administraţiei de stat cu competenţa generală.

Art. 3 - Prefecturile şi primăriile rezolva, în condiţiile legii, problemele privind dezvoltarea economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale, urmăresc respectarea cadrului legal al desfăşurării activităţii economice, asigura gestionarea bugetelor locale şi soluţionează problemele de ordin edilitar, precum şi în alte domenii date în competenţa lor prin lege.
De asemenea, prefecturile şi primăriile asigura menţinerea ordinii publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin organele de ordine publică legal constituite.

Art. 4 - Prefecturile se organizează la nivelul judeţelor şi sînt compuse din: 1 prefect, 2 subprefecţi, 1 secretar şi 7 membri.

Art. 5 - Primăriile se organizează la nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor şi au următoarea componenta:
a) la municipiul Bucureşti: 1 primar general, 3 viceprimari, 1 secretar şi 8 membri;
b) la municipiile reşedinţa de judeţ şi sectoarele municipiului Bucureşti: 1 primar, 2 viceprimari, 1 secretar şi 5 membri;
c) la municipiile care nu sînt reşedinţa de judeţ: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar şi 4 membri;
d) la oraşe: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar şi 4 membri;
e) la comune: 1 primar, 1 secretar şi 3 membri, iar la comunele cu peste 5000 locuitori: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar şi 4 membri.

Art. 6 - Numirea şi eliberarea din funcţiile prevăzute de art. 4 şi art. 5 lit. a) se fac de primul-ministru, la propunerea Direcţiei administraţiei locale din cadrul Secretariatului general al guvernului.
Numirea şi eliberarea din funcţiile prevăzute la art. 5 lit. b)-e) se fac prin decizii ale prefecturilor judeţene, respectiv a Primăriei municipiului Bucureşti.

Art. 7 - Prefecturile şi primăriile, în întregul lor şi fiecare dintre membrii acestora, răspund în faţa organelor administraţiei de stat ierarhic superioare şi a guvernului.

Art. 8 - Prefecturile şi primăriile se întrunesc, de regula, o dată pe saptamina, precum şi ori de cîte ori este necesar, lucrînd valabil în prezenta majorităţii membrilor lor.
Convocarea se face de către prefect sau primar.

Art. 9 - În îndeplinirea atribuţiilor care le revin, prefecturile şi primăriile emit decizii cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor acestora.
Deciziile se semnează de prefect, după caz de primar, şi se contrasemnează de secretar.
Deciziile de interes general se aduc la cunoştinţa cetăţenilor prin orice mijloace de publicitate.
În unităţile administrativ-teritoriale locuite şi de populaţie de alta naţionalitate decît cea română, aceste decizii se aduc la cunoştinţa cetăţenilor şi în limba acelei naţionalitati.

Art. 10 - Deciziile prefecturilor şi primăriilor pot fi anulate de către organele ierarhic superioare atunci cînd contravin legilor, decretelor, hotărîrilor guvernului ori deciziilor organelor administraţiei de stat ierarhic superioare.

Art. 11 - Prefecturile şi primăriile au un aparat propriu de specialitate, organizat potrivit legii.

Art. 12 - La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale funcţionează, potrivit legii, organe locale de specialitate ale administraţiei de stat, care se subordonează atît prefecturilor şi primăriilor, cît şi ministerelor sau celorlalte organe centrale de specialitate ale administraţiei de stat.

Art. 13 - Prefecturile şi primăriile exercita drepturile şi îndeplinesc obligaţiile pe care le au ca persoana juridică judeţul, municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşul şi comuna.
În executarea bugetului, prefectul sau, după caz, primarul îndeplineşte atribuţiile de ordonator principal de credite.

Art. 14 - Bunurile şi celelalte elemente de activ şi pasiv ale consiliilor provizorii teritoriale de uniune naţionala trec la prefecturile şi primăriile din unităţile administrativ-teritoriale respective, pe bază de proces-verbal.

Art. 15 - Personalul care trece la alte unităţi, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi, se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de trei luni de la data transferului, de acelaşi salariu tarifar de încadrare, dacă la noul loc de muncă salariul tarifar de încadrare este mai mic.

Art. 16 - Personalul consiliilor provizorii teritoriale de uniune naţionala va fi redistribuit şi încadrat prin grija prefecturilor judeţene sau a primăriilor, după caz.

Art. 17 - Primării şi viceprimarii numiţi în baza art. 6 beneficiază de drepturile prevăzute de art. 15 şi 16 la încetarea exercitării funcţiei din motive neimputabile acestora.

Art. 18 - Pe data prezentei legi se abroga art. 6, art. 7 şi art. 8 alin. 1-3 din Decretul-lege nr. 2/1989 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale, art. 3 din Decretul-lege nr. 81/1990 privind Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala şi Decretul-lege nr. 8/1990 privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iulie 1990.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 iulie 1990.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale şi dispun publicarea sa în Monitorul Oficial.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureşti, 19 iulie 1990.
Nr. 5.