Legea nr. 60/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afară spaţiilor comerciale

Legea nr. 60/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afară spaţiilor comerciale
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 65 din 30 ianuarie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 106 din 30 august 1999 privind contractele încheiate în afară spaţiilor comerciale, emisă în temeiul art. 1 lit. P pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2 se introduce liniuţa a treia cu următorul cuprins:
„- spaţiu comercial – orice loc sau spaţiu autorizat conform reglementărilor legale în vigoare, folosit în mod obişnuit de comerciant în scopul desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizat.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe şi contractele încheiate în urma solicitării de către consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decât cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu condiţia ca, în momentul solicitării, consumatorul sa nu fi cunoscut şi nici sa nu fi avut în mod rezonabil posibilitatea de a cunoaşte faptul ca furnizarea produsului sau a serviciului respectiv face parte din activitatea comercială sau profesională a comerciantului.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – Prezenta ordonanţă se aplică şi în cazul propunerilor de contract făcute de consumator, în condiţii analoage celor specificate la art. 3 şi 4.”

4. La articolul 6, litera a) şi liniuţa a doua a literei f) vor avea următorul cuprins:
„a) contractelor pentru care valoarea totală care urmează să fie achitată de consumator este mai mica decât echivalentul în lei a 30 de euro la cursul de zi al Băncii Naţionale a României;
…………………………………………………………………..
– contractul prevede o continuitate a relaţiilor comerciale dintre consumator şi comerciant în cadrul unor livrări succesive de produse sau de servicii;”

5. La articolul 9 alineatul 1, partea introductivă va avea următorul cuprins:
„Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, în termen de 7 zile lucrătoare, care începe să curgă:”

6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – În cazul denunţării unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urma se returnează de către consumator în următoarele condiţii:
a) în starea în care au fost primite, cu eventualele modificări necesare în vederea examinării acestora;
b) cu gradul normal de uzura, cauzat de folosirea conform instrucţiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunoştinţa.”

7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
„Art. 21. – Contravenţiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.”

8. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:
„Dispoziţii finale”

Art. 2 - În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afară spaţiilor comerciale alineatele din cuprinsul articolelor vor fi numerotate cu cifre arabe cuprinse între paranteze, iar liniutele vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului sau cu cifre arabe, după caz.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 60.